Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Audacia Ventum B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Audacia Ventum B.V. (“Audacia”). Het adres van Audacia Ventum B.V. is Van Rijswijckschans 79, 2728 HJ Zoetermeer, met het KvK-nummer 70477787.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@zelfwoonhuisverkopen.nl, 085 – 06 06 027.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1 – Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit Vastgoed advies.

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Audacia en u (de “Opdrachtgever”). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.Audaciabusiness-support.nl.

Artikel 3 – Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging stuurt naar Opdrachtgever.

Artikel 4 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door Audacia gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 2. Als de Opdrachtgever aan Audacia gegevens verstrekt, mag Audacia ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 5 – Prijs

 1. Audacia mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. Als Audacia genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Audacia en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Audacia zal wekelijks factureren.
 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. De volledige vordering van Audacia op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
  2. Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 4. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Audacia. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  • 15% over de eerste €2500;
  • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
  • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
  • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
  • 0,5% over het overige deel.

Artikel 7 – Contractsduur

Audacia en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Bij een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen:

 1. Audacia kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. De opzegtermijn is één maand. Audacia zegt op per aangetekende brief.
 2. Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Voor Opdractgever geldt een opzegtermijn van één maand. Opdrachtgever zegt op per aangetekende brief en vermeldt daarbij de reden van opzegging.
 3. Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.

Artikel 8 – Uitvoeringstermijn

 1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Audacia de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Audacia.
 2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Audacia eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Audacia. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Audacia de opdracht ook niet uitvoert binnen een door Audacia opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 9 – Derden

Audacia mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 10 – Uitvoering opdracht

 1. Audacia zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Audacia mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
 3. Als Audacia de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Audacia verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Audacia om de opdracht uit te voeren.
 5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Audacia de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Audacia is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Audacia is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 11 – Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Audacia kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Audacia zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Audacia mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 12 – Opschorting, ontbinding

 1. Audacia mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Audacia mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Audacia dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 13 – Tussentijdse opzegging

 1. Als Audacia de opdracht tussentijds opzegt, zal Audacia zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Audacia extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Audacia mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Audacia hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Audacia kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee weken dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als Audacia zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Audacia het nagekomen deel factureren.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alles dat Audacia levert, blijft eigendom van Audacia totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Audacia veilig te stellen.
 3. Als Audacia zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Audacia om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Audacia deze terug kan nemen.

Artikel 16 – Garanties

 1. Audacia garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.
 2. Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt.
 3. Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Audacia niets aan kan doen.

Artikel 17 – Onderzoek

 1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Audacia mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Audacia mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

Artikel 18 – Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
 2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Audacia de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Audacia die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid

 1. Audacia is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Audacia.
 2. Audacia is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Audacia is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €1000,00.
 4. De aansprakelijkheid van Audacia is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Audacia.

Artikel 20 – Privacy Statement

Audacia beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

Artikel 21 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Audacia is één jaar.

Artikel 22 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Audacia voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Audacia toerekenbaar is.
 2. Als derden Audacia aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Audacia zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Audacia, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 23 – Intellectuele eigendom

 1. Audacia behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Audacia verstrekt zijn.

Artikel 24 – Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Audacia alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Audacia zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Audacia optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Audacia niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 25 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 26 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 27 – Vindplaats

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 12345678.

Artikel 28 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 29 – Bevoegde rechter

Rechtbank Den Haag.